Protézy horných končatín

Protézy horných končatín delíme podľa typu ich konštrukcie na exoskeletálne a endoskeletálne.

Konštrukcia takejto protézy je ,,obvodová" a väčšinou je dutá. Materiál na jej výrobu je najčastejšie vrstvený, ako napr. karbónová alebo sklená tkanina nasýten. akrylovou živicou. Výhodou takto skonštruovaných protéz je možnosť ovplyvniť pevnosť protézy a dimenzovať ju tak na potrebné zaťaženie. 

Podľa spôsobu ovládania ďalej protézy horných končatín delíme na aktívne a pasívne. Pri pasívnych protézach prevláda estetická stránka nad funkčnou. Aktívne ovládané protézy sa ďalej rozdeľujú podľa zdroja, ktorý ich uvádza do pohybu. Buď je to:

- vlastná sila (ťahom ovládané protézy) 

- vonkajšia sila (myoelektrické protézy) 

- alebo ich kombinácia (hybridné protézy)

Pri výrobe a konštruovaní protézy je si podstatné uvedomiť že sa snažíme o to, aby sa táto náhrada vyrovnala stratenej časti a jej funkcii v kontexte celého organizmu, celého postihnutého jedinca. Je teda nutné nielen po diagnostike a definícii celkového aj lokálneho stavu a zistení starých a nových vzťahov, vytvoriť a stabilizovať na telenáhradu. Nie je to iba len neživá časť, mŕtva hmota, ale klientom zhybniteľná náhrada, a ovplyvnená psychickým stavom používateľa. 

O to je práve táto rekonštrukcia zložitejšia, a to je tiež nutné pri uvedenej činnosti zakotviť a rešpektovať.

Kozmetická protéza hornej končatiny sa pacientovi indikuje, keď je jeho hlavnou prioritou znovunavrátenie jeho vonkajšieho telesného vzhľadu. Dôležitosť potreby skryť telesné postihnutie čo najlepšie, a tým prispieť k psychickej vyrovnanosti pacienta, je hlavným faktom, ktorý by sa nemal podceňovať. Nejde však len o čisto kozmetickú záležitosť, ktorá má pozitívne vplývať na psychiku. Je potrebné pacienta vybaviť protézou aj preto, aby mu bola znovu navrátená telesná vyváženosť - rovnováha.